DFD:

ویکی نام ویکی

این ویکی درباره چیست؟

نقاط شروع جالب:

نحوه استفاده از این سایت

یک ویکی یک سایت جمعی است، هر کسی میتواند مشارکت داشته باشد و به اشتراک گذارد:

جهت آگاهی بیشتر از اینکه WikiWikiWeb چیست، درباره WhyWikiWorks و WikiNature مطالعه نمایید. همچنین نگاهی به HelpMiscellaneous/FrequentlyAskedQuestions انداخته و مطالب آن سود ببرید.

این ویکی با نیروی MoinMoin قدرتمند شده است.