DFD:

CategoryCategory shows an overview of all available categories.

2022-03-28
[DIFF] 11:01 [INFO] MarcosMarado
2022-03-27
[DIFF] 16:34 [INFO] MarcosMarado [1-2] #01 Link to ANSOL's event page
[DIFF] 16:28 [INFO] MarcosMarado
2022-03-24
[DIFF] 04:26 [INFO] FredericMuller
[DIFF] 04:22 [INFO] FredericMuller [1-2]
[DIFF] 04:20 [INFO] FredericMuller [1-2]
[DIFF] 04:20 [INFO] FredericMuller
[DIFF] 04:19 [INFO] FredericMuller
[DIFF] 04:18 [INFO] FredericMuller
[DIFF] 04:18 [INFO] FredericMuller
[DIFF] 04:17 [INFO] FredericMuller
[DIFF] 04:16 [INFO] FredericMuller
[DIFF] 04:14 [INFO] FredericMuller
[DIFF] 04:12 [INFO] FredericMuller
[DIFF] 04:11 [INFO] FredericMuller
[DIFF] 04:11 [INFO] FredericMuller
[DIFF] 04:09 [INFO] FredericMuller
[DIFF] 04:07 [INFO] FredericMuller
2018-03-27
[DIFF] 09:21 [INFO] AndrijaSagicc
2018-03-23
[DIFF] 10:17 [INFO] AndrijaSagicc [1-4]
[DIFF] 09:56 [INFO] AndrijaSagicc
2018-03-21
[DIFF] 08:41 [INFO] FredericMuller [1]
Glaeser Andreas [2-3]
[DELETED] 08:40 [INFO] FredericMuller
[DELETED] 08:40 [INFO] FredericMuller [1]
Glaeser Andreas [2]
FredericMuller [3]
[DELETED] 08:40 [INFO] FredericMuller
[DIFF] 08:31 [INFO] Glaeser Andreas
[DIFF] 08:29 [INFO] Glaeser Andreas
2018-03-18
[DIFF] 09:23 [INFO] FredericMuller Renamed from '2018/Mexico/Cuidad de México/CTAM'.
[DELETED] 09:22 [INFO] FredericMuller Renamed from '2018/Mesoamérica'.
[DIFF] 09:21 [INFO] FredericMuller
[DIFF] 09:19 [INFO] FredericMuller
[DELETED] 09:14 [INFO] FredericMuller
[DIFF] 08:56 [INFO] FredericMuller [1-3]
Huiren Woo [4-5]
#05 Add event details

[DIFF]

این نشان مربوط به صفحات قدیمی است که حداقل یک نسخه پشتیبان داشته باشند (کلیک روی این نشان، تغییرات را به شما نشان خواهد داد)

[UPDATED]

این نشان مربوط به صفحاتی است که پس از زمانی که شما چوب‌الفها گذارده‌اید تغییر کرده‌اند (کلیک روی نشان تغییرات چوب‌الفها را نشان خواهد داد)

[NEW]

این نشان مربوط به صفحاتی است که پس از چوب‌الفهای شما ایجاد شده‌اند و پس از ایجاد هنوز ویرایش مجدد نشده‌اند

[DELETED]

این نشان مربوط به صفحات حذف شده است

[RENAMED]

این نشان مربوط به صفحات تغییرنام یافته است

[CONFLICT]

ناسازگاری ویرایشی بوجود آمده است. لطفاً با ترکیب دو پاراگراف دارای ایراد مشکل را حل نمایید.