DFD:

Search for items
containing all the following terms
containing one or more of the following terms
not containing the following terms
last modified since (e.g. 2 weeks before)
Categories
Language
File Type

You can use regular expressions and other search modifiers (see HelpOnSearching), e.g. :

regex:seriali[sz]e

Or you can go directly to a page, or create a new page by entering its name here:

НавигацияПоСайта е централното място, от което започвате изследването на това уики. MoinMoin поддържа тези IndexingSchemes:

На всяка страница има действия, които позволяват да отидете на други страници, свързани с текущата такава:

Освен това ги има макросите <<PageList>>, <<FullSearch('text')>> и <<TableOfContents>>, които позволяват автоматичното създаване на индекси за тясно свързани части на уикито.